Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Ông Nguyễn Thanh
    05/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Góp ý tiêu chuẩn Chánh Thanh tra, Phó Chánh tra
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 09/08/2010 16:25 .Lượt xem: 1365 lượt.

    Đề nghi các đơn vị, địa phương tham gia góp ý tiêu chuẩn Chánh Thanh tra, Phó Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam gửi về Thanh tra tỉnh qua địa chỉ email: nguyenvanliem@yahoo.com.vn.  (nếu bổ sung thì tô màu xanh, xóa bỏ thì tô màu đỏ).

UỶ BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      (DỰ THẢO)            

                  QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra

 sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2010/QĐ-UBND  ngày    tháng    năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

CHƯƠNG I

             QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố) thuộc tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố là công chức lãnh đạo, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và pháp luật về quản lý điều hành hoạt động của Thanh tra sở, huyện, thành phố và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

2. Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố là công chức lãnh đạo, giúp Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố đi vắng, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố được Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra sở, huyện, thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Cán bộ, công chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố thì Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh về tiêu chuẩn và điều kiện tại Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn tại Quy định này là cơ sở để Thủ trưởng các đơn vị áp dụng cụ thể tại đơn vị mình, thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức.

3. Ngoài các quy định tại Quy định này, Thủ trưởng các đơn vị còn phải chấp hành các quy định khác có liên quan do Bộ, ngành, Trung ương ban hành.

CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN CHUNG

          Điều 4. Về phẩm chất

          1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thể hiện bằng hiệu quả và chất lượng công tác được giao.

          2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Làm việc có hiệu quả, phong cách làm việc trách nhiệm, trung thực, công minh, khách quan, dân chủ. Có ý thức tổ chức kỷ luật, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, quan hệ chân tình, bình đẳng với đồng nghiệp và đồng sự, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Điều 5. Năng lực

1. Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và lĩnh vực chuyên ngành được giao.

2. Có khả năng nghiên cứu tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp có hiệu quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

3. Có khả năng làm trưởng đoàn thanh tra, có năng lực tổ chức, điều hành cán bộ, công chức trong Thanh tra sở, huyện, thành phố và phối hợp với các cấp, các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Các điều kiện khác

1. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.

2. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

3. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng không vi phạm các quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

4. Có sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG III

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố

1. Hiểu biết

a) Đối với Chánh Thanh tra sở, nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; cơ bản nắm được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước và quốc tế;

Đối với Chánh Thanh tra huyện, thành phố, nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện, thành phố nơi công tác; cơ bản nắm được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tỉnh và trong nước.

b) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

c) Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc và triển khai thực hiện các đoàn thanh tra; có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ.

d) Có kiến thức về chuyn môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên trở lên; trừ trường hợp nguồn cán bộ bổ nhiệm từ nơi khác đến nhưng phải đạt tiêu chuẩn ngạch chuyên viên trở lên. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác được phân công phụ trách; thanh tra chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên;

d) Tin học: Có trình độ tin học căn bản, sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác;

đ) Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên;

e) Khuyến khích học tiếng dân tộc thiểu số phục vụ cho công tác.

3. Độ tuổi, quá trình công tác

a) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ; trường hợp đặc biệt và thực sự cần thiết thì tuổi có thể cao hơn, nhưng không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b) Có quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc sở, UBND huyện, thành phố về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực được phân công phụ trách từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm được xét bổ nhiệm; trừ trường hợp nguồn cán bộ bổ nhiệm từ nơi khác đến;

c) Đã kinh qua chức vụ Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố; trừ trường hợp nguồn cán bộ bổ nhiệm từ nơi khác đến;

Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Phó Chánh thanh tra sở, huyện, thành phố

1.     Hiểu biết

a) Đối với Phó Chánh thanh tra sở, nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh, cơ bản nắm được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trong nước;

Đối với Phó Chánh thanh tra huyện, thành phố nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện, thành phố nơi công tác; cơ bản nắm được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trong tỉnh.

b) Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác; có năng lực tổ chức triển khai thực hiện các đoàn thanh tra;

c) Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên trở lên;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên;

d) Tin học: Có trình độ tin học căn bản, sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác;

đ) Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên;

e) Khuyến khích học và sử dụng tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ công tác.

3.     Độ tuổi, quá trình công tác

a) Độ tuổi:

a) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ; trường hợp đặc biệt và thực sự cần thiết thì tuổi có thể cao hơn, nhưng không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b) Có quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc sở, UBND huyện, thành phố về lĩnh vực chuyên môn gần với lĩnh vực được phân công phụ trách từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm được xét bổ nhiệm; trừ trường hợp nguồn cán bộ bổ nhiệm từ nơi khác đến;

c) Trường hợp là công chức mới tuyển dụng dưới 05 năm (không kể thời gian tập sự) nhưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức tốt có thể được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra sở, huyện, thành phố (Riêng trường hợp này không xét đến tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 3 điều này).

Điều 9. Trường hợp công chức ở cấp huyện, thành phố do yêu cầu công việc chưa được đơn vị bố trí đi học Cao cấp lý luận chính trị nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác và thật sự cần thiết thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố có thể xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra sở, huyện, thành phố; sau đó bố trí cho cán bộ, công chức đó đi học để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

CHƯƠNG 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng chống tham nhũng
“Chốt” Kỳ họp 4 có ý kiến Dự Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi
Công văn triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính
Các cấp, các ngành phải coi trọng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quảng Nam: Tuyên truyền Luật Tố cáo
5 ĐIỀU KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC THANH TRA TRONG HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập