Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Ông Nguyễn Thanh
    05/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Hướng dẫn tổng kết thi đua bình xét khen thưởng năm 2010
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 21/10/2010 11:36 .Lượt xem: 1284 lượt.

    Ngày 12/10/2010, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 3041/TTCP-TCCB   V/v hướng dẫn tổng kết thi đua bình xét khen thưởng năm 2010. Sau đây là một số nội dung chính được đề cập đến trong Công văn số 3041/TTCP-TCCB:

A- TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2010.

          I- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ:

Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức tổng kết theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Luật thi đua khen thưởng, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành, địa phương, của Thanh tra Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng:

- Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc triển khai thực hiện Văn bản số 519/TTCP-TCCB ngày 18/3/23010 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2010; Kế hoạch số 2734/KH-TTCP ngày 06/11/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thanh tra và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ III.

- Biện pháp và kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị (xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động, phát động thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký giao ước thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến...)

- Công tác đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo quy định.

    2. Đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng, tác động đến kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên các lĩnh vực công tác:

    a) Thi đua đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra kinh tế xã hội: sự đổi mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, chất lượng các cuộc thanh tra, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch năm đề ra và so với những năm trước đó. Tác động của công tác thanh tra đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương (đánh giá chung toàn ngành và kết quả riêng của thanh tra tỉnh, thành phố, bộ ngành).

   b) Thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Kết quả công tác tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp trong việc dự báo tình hình, tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kết quả tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (tỷ lệ giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền, số vụ đang giải quyết, số vụ chưa giải quyết, lý do; đặc biệt là kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ (dẫn chứng bằng số liệu, đánh giá tỷ lệ vụ việc đã giải quyết so với tổng số vụ việc tồn đọng đã báo cáo, đánh giá chung toàn ngành và kết quả riêng của thanh tra tỉnh, thành phố, bộ ngành. So sánh kết quả năm 2010 với những năm trước).

- Tác động của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị đối với công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

c) Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng:

- Công tác tham mưu cho cơ quan hành chính cùng cấp trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản thể chế về phòng chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị (xây dựng kế hoạch, triển khai thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng theo kế hoạch).

d) Thi đua nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

- Công tác tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của địa phương, bộ, ngành, của thanh tra Chính phủ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.     

- Kết quả thực hiện đề án 130 của Chính phủ về rà soát, giảm bớt thủ tục hành chính của đơn vị.

- Những giải pháp, sáng kiến, tổng kết thực tiễn, biện pháp ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị.

     - Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị theo quy định (tính kịp thời, tính chính xác, tính hiệu quả của việc cung cấp thông tin, báo cáo, thỉnh thị theo quy định của thanh tra Chính phủ).

   đ) Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh:

- Công tác giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức , viên chức trong việc gương mẫu chấp hành đường lối của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.

   - Công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bình xét phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh ở đơn vị.

  - Kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, liêm khiết”, thực hiện văn hoá thanh tra, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh (đánh giá kết quả sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức qua thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua ở đơn vị).

 3. Đánh giá chung:

      - Những ưu điểm, khuyết điểm;

      - Những bài học kinh nghiệm từ công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị;

 4. Phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

- Phương hướng;

- Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới;

  II- Bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng

Căn cứ nội dung thi đua, tiêu chí thang điểm và kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2010, các đơn vị tự chấm điểm thi đua theo hướng dẫn tại Văn bản số 519/TTCP-TCCB ngày 18/3/23010 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2010, báo cáo cụm trưởng, khối trưởng thi đua cùng với báo cáo tổng kết làm căn cứ cho việc bình xét thi đua khen thưởng của cụm, khối theo quy định. 

          III- Tổ chức tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng tại các cụm, khối:

          Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác thi đua, kết quả tự chấm điểm thi đua và đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong cụm, khối thi đua. Trưởng các cụm, khối thi đua có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua của cụm, khối năm 2010; tổ chức hội nghị tổng kết tại các cum, khối để đánh giá kết quả thi đua và bình xét các hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đã đạt được (Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, Bằng khen của Tổng Thanh tra đối với tập thể) báo cáo kết quả bằng văn bản về Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành thanh tra để làm căn cứ xét khen thưởng theo quy định. Riêng đối với cá nhân, do các đơn vị tiến hành bình xét, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành trình Tổng Thanh tra khen thưởng.

    B- ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 I. Đối tượng khen thưởng:

1. Đối với Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  - Tập thể thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   2.  Đối với các Cục, Vụ, đơn vị cơ quan Thanh tra Chính phủ:

  - Tập thể Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ;

- Tập thể và cá nhân các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

    II. Hình thức khen thưởng:

         - Đối với tập thể:

     + Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ 

     + Bằng khen của Tổng Thanh tra.

     - Đối với cá nhân:

     + Bằng khen của Tổng Thanh tra.

    a) Đối tượng khen thưởng:

    b) Danh hiệu, hình thức khen thưởng đối với cá nhân:

    - Lao động tiên tiến

    - Chiến sỹ thi đua cơ sở

    - Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra

    - Chiến sỹ thi đua toàn quốc

    - Bằng khen của Tổng Thanh tra

    - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

    - Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba

    - Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba

   c) Danh hiệu, hình thức khen thưởng đối với tập thể:

    - Tập thể lao động tiên tiến

    - Tập thể lao động xuất sắc

    - Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

    - Cờ thi đua của Chính phủ

    - Bằng khen của Tổng Thanh tra

    - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

    - Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba

    - Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba.

    III. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

          a) Tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến:

    Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

     - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

     - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội quy, Quy chế của cơ quan, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

   - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

   - Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

   b) Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

  Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Là Lao động tiên tiến

   - Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoặc có báo cáo tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, hoặc về công việc được giao (các báo cáo trên đã được phổ biến, áp dụng ở đơn vị); hoặc hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyên đề nghiên cứu khoa học (chuyên đề khoa học tham gia phải được chủ nhiệm đề tài sử dụng trong đề tài; đề tài khoa học đó phải được Hội đồng khoa học cùng cấp hoặc cấp trên nghiệm thu đạt kết quả từ loại khá trở lên).

    c) Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra”

    Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

    - Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số cá nhân có 3 lần liên tục (2 năm trước và năm đề nghị) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và trong đó có ít nhất 01 lần được Tổng Thanh tra tặng Bằng khen.

- Có thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân phải có tác dụng ảnh hưởng trong toàn ngành và do Hội đồng khoa học ngành xem xét, công nhận.

   d) Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

   Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Thanh tra”.

   - Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân đó có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

   đ) Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

   Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   - Hoàn thành từ 90% trở lên kế hoạch công tác có chất lượng, hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được giao;

   - Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

   - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   e) Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

   Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Là tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

   - Nội bộ đoàn kết, có tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn hoàn thành 100% kế hoạch công tác đúng thời hạn, có chất lượng và hiệu quả cao; thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội;

    - Tổ chức, duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

    - Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

   - Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   g) Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ”

    Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ được xét tặng cho tập thể Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành năm 2010 đạt các tiêu chuẩn sau:

  - Hoàn thành toàn diện chương trình, kế hoạch công tác, các tiêu chí thi đua năm 2010;

  - Có sáng kiến, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo tổng kết đúc rút kinh nghiệm thực tiễn được nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc, được ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả thiết thực;

  - Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

  - Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho toàn ngành học tập;

  - Tổ chức Đảng, đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh;

  - Điểm thi đua theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ phải đạt từ 980 điểm trở lên (không tính điểm thưởng).

  h) Tiêu chuẩn  danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”

  Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho tập thể tiêu biểu xuất sắc của cơ quan thanh tra Chính phủ được lựa chọn trong số tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ đạt các tiêu chuẩn sau:

 - Hoàn thành vượt mức chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu thi đua năm 2010;

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại Lộc tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật Phòng chống tham nhũng
“Chốt” Kỳ họp 4 có ý kiến Dự Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi
Công văn triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính
Các cấp, các ngành phải coi trọng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quảng Nam: Tuyên truyền Luật Tố cáo
5 ĐIỀU KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC THANH TRA TRONG HỆ THỐNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập